อรุณรัตน์ ร่มเกตุ

"มากกว่าการศึกษา คือการได้เรียนรู้ประสบการณ์ การซึมซับทัศนคติที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ตามและผู้นำที่ดี ABAC สร้างเราให้เป็นแบบนั้น สร้างเราให้แตกต่าง ทำให้เราได้รับโอกาสมากมายที่ได้แสดงสปิริตและความสามารถ"

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ (ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 22)