สิทธิกร หม่องคำมี

"นอกจากความรู้ด้านการพยาบาลแล้ว การเรียนหลักสูตรนานาชาติที่ ABAC ยังขัดเกลาเราในด้านภาษา การเรียนและทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชาติที่หลากหลาย culture ทำให้เราสามารถปรับตัว เรียนรู้ เข้าใจผู้คน และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เราเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในสังคม"

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ (ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 22)